Dalilu Mu`alim Al Imla

Dalilu Mu`alim Al Imla

Rahmat Mulya Nugraha, dkk.

0.0

Agama

Login untuk Sewa / Beli

Buku Dalilu Mu`alim Al Imla ini berisi tentang pengenalan huruf `arobiyyah, nun dan tanwin, alif lam syamsiyah dan qomariyah, ta maftuhah dan ta marbuthah, harokat qashirah dan thawilah, huruf-huruf yang ditambah dan huruf-huruf yang dihilangkan, hamzah, serta alif layyinah. Buku ini diharapkan mampu menuliskan kata dan kalimat bahasa Arab seusia kaidah imla`.